לוגו האתר לוגו האתר


תנאי שימוש 


 

מבוא: 
התנאים המפורטים להלן מהווים הסכם משפטי מחייב בינך, הגולש,(להלן :"הגולש") לבין חברת "פורטל מטעמים", החברה שבבעלותה אתר מטעמים (להלן: "ההסכם" ו"החברה" בהתאמה).
ההסכם בא להסדיר את תנאי השימוש והגלישה באתר "מטעמים" ( להלן: "האתר").

מאחר והאתר עוצב להעניק לך גלישה מהנה ואינפורמטיבית וכמו כן זרימה והחלפה של מידע בנושאי תזונה ואוכל, הינך נדרש לקרוא הסכם זה בקפידה.

אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, עליך להימנע מהשימוש והגלישה באתר.

זכויות היוצרים ושאר זכויות היוצרים הקנייניות באתר שייכות לחברה – באופן בלעדי. גלישתך לאתר ושימושך בשירותים שבאתר, מהווה הסכמה לעמוד בתנאי ההסכם.

תוכל להיכנס למסך זה, בכל זמן ע"י לחיצה על לחצן ה"תנאי שימוש" שנמצא בתחתית של כל אחד ממסכי האתר.
 

תנאי רשיון השימוש באתר: 
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. זכות השימוש באתר, באזורים הדורשים רישום, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הגולש לא יעביר לאחר את זכותו לשימוש באתר, ו/או אינפורמציה הקשורה באתר, בתמורה או שלא בתמורה וכמו כן לא יתיר לצד שלישי כלשהו להשתמש בתוכנה או בעותק ממנה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
כמו כן מתחייב הגולש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או להפצה כאמור.

3. הגולש מתחייב לא לנסות להרוס, לשנות או להתערב בבסיסי הנתונים באתר או בתוכנה ו/או חומרה ו/או במידע והתמונות המופיעים באתר בשום אופן או צורה. כמו כן מתחייב הגולש לא להפריע לשימושם של גולשים אחרים באתר.

4. מוסבר בזאת לגולש כי חלק מתכני האתר מהווה סקירה של המידע באתרים המקושרים ומקשר את התוכן של האתרים. לחיצה על קישור, תגרום לך לעזוב את האיזור שנמצא בשליטת החברה ועל כן האתר ו/או החברה אינם אחראים בשום צורה ואופן לתכנים או למעשים של אף אחד מהאתרים המקושרים. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריות הגולש בלבד.
 

מדיניות הפרטיות באתר: 
5. החברה מתאמצת להביא לך את המידע המעניין והטוב ביותר במידת האפשר ושנתפר, היכן שניתן, ע"פ צרכייך האישיים. כמו כן אנחנו מחוייבים לשמור על פרטיותך ועל כן לא נאסוף שום פרט אישי עליך למעט פרטים שימסרו לנו על ידך עם כניסתך למועדון החברים של האתר.

6. האינפורמציה שתמסור, תשמש אותנו אך ורק לצורך שיפור האתר בהתאם לצרכייך ומשלוח מייל על מבצעים מיוחדים למועדון החברים. מידע זה יהיה לשימושי האתר בלבד ולא יועבר לשום גורם חיצוני.

7. אם תבחר להרשם למועדון החברים של מטעמים (להלן: " מועדון מטעמים"), תקבל במייל מעת לעת רשימת מבצעים והנחות מיוחדים. שירות זה ינתן חינם לחברי המועדון.

8. במידה ותחליט כי אינך מעוניין עוד להמנות על מועדון "מטעמים" ותרצה להפסיק את קבלת המידע על המבצעים במייל, תוכל לגרוע עצמך מהרשימה באמצעות מערכת הרישום לרשימת התפוצה.

9. החברה והאתר עושים מאמצים רבים להביא לך בנוסף למידע הקיים באתר, קישורים נוספים ומעניינים בתחום התזונה, האוכל, הבריאות והספורט אשר אינם נמצאים תחת שליטתה של החברה. כשאתה נכנס לאחד מהקישורים הנ"ל, הינך עוזב את האיזור שנמצא בשליטת החברה, ועל כן החברה ו/או האתר אינם יכולים לקחת אחריות על כל נושא שיכול לעלות בעיקבות גלישה לאתר אליו גלשת במידע הצבור אצלך וכמו כן אינה יכולה להיות אחראית לשירות ו/או למידע שניתן לך האתר אליו גלשת.
 

זכויות יוצרים וסימני מסחר: 
10. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי האתר והשם "מטעמים" מוגנים ע"פ חוקי זכויות היוצרים וכי "מטעמים" מהווה סימן מסחר. על כן כל העתקה ועשיית שימוש בהם בניגוד לתנאי הרשיון מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי חוק זכויות יוצרים.

11. זכויות היוצרים ויתר הקניין הרוחני בקוד המחשב היוצר את האתר, במידע , בגרפיקה, בחומר ובתמונות שבאתר שייכים באופן בלעדי לחברה.

12. החברה והאתר מכבדים את זכויות היוצרים של אחרים, ואנו מבקשים מגולשינו לפעול באותה דרך. החברה תהיה רשאית בנסיבות לא הולמות, ובהחלטתה הבלעדית, לחסום את גישתם של גולשים שלא כיבדו זכויות יוצרים של אחרים ו/או של החברה.

13. אם נתקלת באתר "מטעמים" במידע שהפר זכויות יוצרים, נבקשך להודיע לחברה ולתת מידע בעניין.
 

ילדים: 
14. המידע המצוי באתר מיועד למבוגרים. אם הינך מתחת לגיל 14, הינך מתבקש להסתייע בהוריך ולהיות מלווה בהוריך בזמן ישום מתכונים או תהליכים המודגמים באתר.
 

הכחשות: 
15. המידע , המתכונים והקישורים המופיעים באתר, נאספו ע"י החברה לצורך מתן אינפורמציה לגולשים. החברה שואפת להעניק לגולשים חשיפה למידע עדכני, אך אינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע ו/או לתקנו.

16. יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק מהאתר כל מידע שהוא לרבות קישורים לאתרים, בכל זמן שהוא מבלי לתת כל הודעה על כך לגולשים.

17. החברה אינה מציגה מביעה או רומזת על נכונות ו/או שלמות המידע המופיע באתר. כמו כן האתר או החברה ו/או מי מעובדיה, אינם לוקחים אחריות על כל נזק היה וייגרם באופן ישיר ו/או עקיף מהגלישה באתר, ו/או שימוש במידע המופיע בו.

18. החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים לנזק היה וייגרם לך ו/או לצד ג' נזק ישיר או עקיף כתוצאה מאי יכולתך להיכנס לאתר בכל זמן נתון. כמו כן החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים בגין וירוסים אשר נטען כי נגרמו לך מהגלישה באתר ו/או מהשירותים שהאתר העניק לך, ו/או כתוצאה מהסתמכותך על המידע ו/או המתכונים המופיעים באתר, ללא כל קשר להיקף ו/או סוג הטענה ו/או סוג הנזק שנטען כי נגרם לך.
כמו כן שימוש לא ע"פ תנאי הרשיון יגרום מיידית לביטול רשיון השימוש באתר.

19. עצם כניסתך לאתר, מהווה הסכמתך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בנדון.
 

שינויי מדיניות: 
20. כל שינוי במדיניות רשיון השימוש והגלישה באתר יופיעו כאן.

הגולש לא יעשה שימוש במידע המופיע באתר לצורך יצירת אתר אחר.

החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או הפסד רווח, עיכוב בפעילות הגולש ו/או נזק מסוג כלשהו לרבות בגין טעות בתוכנה, ו/או נתונים שגויים.

הגולש מסכים כי אחריות החברה לתשלום פיצויים לגולש, במידה ותחול, מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על התמורה ששולמה בפועל לחברה עבור השימוש בתוכנה.

הגולש מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק שיכול להיגרם לחברה בגין הפרת תנאי הרשיון דלעיל, וכי יפצה את החברה בגין הפרת תנאי הרשיון דלעיל כולם או חלקם בין אם על-ידו או ע"י מי מעובדיו.
 

מקום שיפוט והדין החל: 
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.
 

תאריך עידכון: 14/7/2005
 
 
   

אודות  נקודה הוספה למועדפים  נקודה הפוך לעמוד הבית  נקודה חשוב לנו לדעת  נקודה צור קשר  נקודה תנאי שימוש  

© כל הזכויות שמורות.